JEN S ASISTENTY DOKÁŽOU
NEUVĚŘITELNÉ VĚCI!

I děti s těžkým postižením chtějí chodit do školy, dělat pokroky a mít kamarády. Zvládnou téměř cokoliv, jen se jim musí trochu pomoci.

Proč tento projekt realizujeme?

Věříme, že všechny děti mají právo na vzdělávání, péči a kvalitní život.

Od roku 2020 stát změnil způsob financování speciálních škol a zrušil dotace na tzv. podpůrná opatření, která zahrnovala i mzdy individuálních asistentů. Vzdělávání dětí s tím nejtěžším postižením je tak zásadně ohroženo. Každé takové dítě k sobě individuálního člověka bezpodmínečně potřebuje, a to po celou dobu svého pobytu ve škole. Kvalitní a bezpečné vzdělávání dětí s těžkým postižením není bez individuálních asistentů prakticky možné.

Bez asistenta to nejde!

Individuální asistent je nepostradatelný partner a průvodce při vzdělávání a péči o dítě s těžkým postižením. Bez něj se takové dítě ve škole neobejde.

Individuální asistent je v úzkém kontaktu s konkrétním dítětem, důvěrně zná jeho schopnosti a potřeby. Bez jeho pomoci se dítě vůbec není schopno účastnit výuky a pochopit, co paní učitelka vysvětluje. Zároveň tento člověk o dítě po celou dobu pobytu ve škole pečuje a hlídá jeho zdravotní stav. Individuální asistent musí být k takto závažně postiženému dítěti odborně pedagogicky a zdravotně proškolen.

Funkce individuálního asistenta ke vzdělávání
 • Podpora dítěte při vzdělávání
 • Podpora a nácvik sebeobsluhy dítěte
 • Zajištění bezpečnosti a zdravotního stavu dítěte
Rizika vzdělávání bez individuální asistence
 • Závažné atypické projevy chování dítěte – agresivita, sebepoškozování, ohrožování bezpečnosti dalších dětí, frustrace, apatie
 • Záchvaty různého charakteru
 • Velmi omezený rozvoj kognitivních schopností, komunikace a dalších důležitých dovedností dítěte
 • Ohrožení zdraví a života dítěte

Vzdělávání má smysl!

Jen tak děti maximálně rozvinou své schopnosti a potenciál.

Smysl specializovaného a kontinuálního vzdělávání:
 • Dítě má možnost maximálně rozvíjet své schopnosti a potenciál
 • Rozvíjí se a zlepšují jeho komunikační dovednosti
 • Dítě nacvičí sebeobsluhu, aby bylo co nejvíce samostatné
 • Dojde ke snížení nežádoucího chování
 • Výrazně se odlehčí rodinám postižených dětí
 • Zvýší se kvalita života postižených dětí a jejich rodin
 • Postižené děti a jejich rodiny se snáze zařadí do společnosti
 • Zlepší se ekonomická situace rodin a sníží se závislost na státní podpoře, protože někteří rodiče mohou chodit do zaměstnání

Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život dětí s těžkým postižením stejně uspokojující, jako je tomu u jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí. Zároveň se snažíme co nejvíce usnadnit život jejich rodičům, aby mohli chodit do práce, věnovat se i zdravým sourozencům nebo si alespoň na chvíli odpočinout.

Rodinná záležitost?

Ne, týká se to nás všech!

Děti s těžkým kombinovaným postižením v České republice nemají ze zákona nárok na individuálního asistenta ke vzdělávání a při poskytování dotací speciálním školám se s financováním individuálních asistentů nepočítá. Zatímco v jiných státech je tento způsob výuky a rozvoje dětí s těžkým postižením podporován a úspěšně funguje, současný systém dotací v ČR tlačí speciální školy k tomu, aby děti s velmi těžkým kombinovaným postižením vůbec nepřijímaly. Ty pak zůstávají odkázány na domácí péči a vzdělávání.

Následky neseme všichni:
 • Děti s tím nejtěžším postižením, které nemají zajištěný přístup ke vzdělávání, nemohou chodit do školy a zůstávají doma
 • Rodiny těchto dětí, na kterých leží extrémní fyzická, psychická a finanční zátěž
 • Rodiče, kteří jsou kvůli celodenní péči vyčerpaní, nemůžou chodit do práce a musí se více spoléhat na sociální dávky
 • Zdraví sourozenci, protože náročná situace v rodině negativně ovlivňuje jejich psychický vývoj
 • My všichni, protože tyto okolnosti mají významný dopad na celou společnost

Děkujeme našim sponzorům a partnerům kampaně